Miljømål

Miljømål for Nordic Transport & Logistics ApS er udarbejdet som en del af EU regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje. Miljømålene er udarbejdet med bistand fra miljøkonsulenter Steffen Trzepacz og Nicholas Mohr Krøyer, PlanMiljø

Baggrund

Nordic Transport & Logistics har en vision om at blive det førende grønne transportfirma i Danmark. Formålet med disse miljømål er derfor at lægge grundlaget for at nå denne vision, dels ved at fastsætte en række områder hvor Nordic Transport & Logistics kan forbedre virksomhedens miljøeffekter og dels ved at synliggøre de tiltag på miljøområdet, der allerede er gennemført i virksomheden. Målsætningen med miljømålene er at virksomheden fremadrettet bliver bedre til at arbejde strategisk med grøn forretningsudvikling. Miljømålene tager udgangspunkt i de muligheder, der foreligger i at arbejde med grønne forretningsmodeller som en del af virksomhedens værditilbud til kunder og samarbejdspartnere.

OVERORDNEDE PRINCIPPER

Det er Nordic Transport Logistics målsætning, at vores kunder oplever os som en bæredygtig virksomhed, der går forrest i miljøarbejdet inden for vores branche. Hensyn til miljøet tilgodeses i såvel vores adfærd som i vores ydelser. Vi har fokus på vores miljøpåvirkning både internt i administrationen og eksternt i forbindelse med vores vognpark mv. Som minimum forpligter vi os til at overholde alle relevante lovgivninger og myndighedskrav på miljø- og arbejdsområdet. Vi forpligter os derudover til løbende miljøforbedringer og en reduktion af vores miljøbelastning i henhold til vores fastsatte miljømål, som revideres årligt.

I forhold til vores vognpark vil vi tilstræbe, at:

 • Vognparken løbende udskiftes til grønnere køretøjer
 • Dieselforbruget i 2019 i gennemsnit falder 10% per køretøj iforhold til forbruget i 2018
 • Dieselforbruget fra 2020 i gennemsnit falder 2% per køretøj omåret
 • Der udarbejdes en ansvarlig indkøbspolitik for vognparken

I forhold til vores administration vil vi tilstræbe, at:

 • Alle køre- og nøglesedler bliver digitale i 2019
 • Alle indkøb af kontor- og toiletartikler er miljømærkede i 2019
 • Indkøb af rengøringsmidler er miljømærkede hvor muligt
 • Energiforbruget reduceres i 2019 i forhold til 2018
 • Al elektricitet kommer fra vedvarende kilder
 • Virksomheden konstant søger at mindske sit vandforbrug
 • Der udarbejdes en ansvarlig indkøbspolitik for administrationen
 • Flytteservice har fokus på genbrug
 • Alle medarbejdere deltager aktivt i at opnå og forbedre virksomhedens miljømål
 • Miljøkommunikationen over for kunder og samarbejdspartnere styrkes. Overblik over miljømål Nordic Transport & Logistics ApS’ miljømål er fordelt på:
 1. Vognpark
 2. Administration
 3. Medarbejdere

MILJØMÅL FOR VOGNPARK

1.1 Miljømål: Vognparken udskiftes løbende til grønnere køretøjer

 • Det er ambitionen at hele vognparken er udskiftet med enten hybrid, gas og/eller elbiler inden 2028
 • Der holdes løbende øje med udviklingen og markedet for grønnere køretøjer inden for varetransport

Handling:
Der følges årligt op på, hvor langt man er i forhold til miljømålet om en grøn vognpark

1.2. Miljømål: Fra 2018 til 2019 er dieselforbruget faldet med 10% (gennemsnit per køretøj)

 • Dette opnås med optimal ruteplanlægning via N-Drive
 • Chauffører uddannes løbende i energieffektiv kørsel

Handling:
Der indsamles oplysninger om virksomhedens dieselforbrug i 2018, så der kan etableres en baseline over forbruget. I 2019 fortsætter indsamlingen af oplysninger om virksomhedens dieselforbrug, så det ved udgangen af 2019 kan opgøres, hvorvidt målet er nået.

1.3 Miljømål: Fra 2020 falder dieselforbruget med 2% (gennemsnit per køretøj) om året

 • Dieselforbruget reduceres løbende og er mindre per køretøj end det foregående år, frem mod udskiftning af vognparken til grønne køretøjer
 • Dette opnås med optimal ruteplanlægning via GPS tracking
 • Chauffører uddannes løbende i energieffektiv kørsel

Handling:
Virksomhedens dieselforbrug i 2020 sammenlignes med forbruget i 2019, så det ved udgangen af 2020 kan opgøres, hvorvidt målet er nået.

1.4. Miljømål: Der udarbejdes en ansvarlig indkøbspolitik for vognparken

 • Der købes eller leases om muligt højkvalitets-køretøjer for at sikre lang levetid
 • Der købes eller leases altid energiøkonomiske køretøjer (gælder også hybrid, gas og el)
 • Der købes køretøjer efter Euronorm 7, medmindre der købes brugt
 • Der købes om muligt brugte køretøjer for at mindske ressourceforbruget

Handling:
Det sikres ved årets afslutning, at indkøb af nye køretøjer er foregået efter principperne i indkøbspolitikken for vognparken.

MILJØMÅL FOR ADMINISTRATION OG SERVICES

2.1. Miljømål: Alle køre- og nøglesedler bliver digitale i 2019

 • Hver dag printes ca. 1.000 sider papir til køre- og nøglesedler. Dette bliver et overflødigt ressourceforbrug, når virksomheden overgår til digitale køre- og nøglesedler, som vil fremgå på bilernes tablets.

Handling:
Der udvikles en digital løsning til håndtering af køre- og nøglesedler, og der installeres tablets i alle virksomhedens køretøjer.

2.2. Miljømål: Alle indkøb af kontor- og toiletartikler er miljømærkede i 2019

 • 100% af indkøbt printerpapir er miljømærket
 • Alle tryksager er trykt på et miljømærket trykkeri
 • 100% af håndsæbe, papirhåndklæder og toiletpapir er miljømærket
 • Der indkøbes miljømærkede tonerpatroner, som sendes retur til forhandleren når de er tomme
 • Der undersøges muligheder for etablering af en abonnementsordning på tonerpatroner

Handling:
Der indsamles kvitteringer for alle nye indkøb af de nævnte produkter, så det ved årlig kontrol kan sikres, hvorvidt der er indkøbt miljømærkede produkter.

2.3. Miljømål: Indkøb af rengøringsmidler er miljømærkede hvor muligt

 • 90% af indkøbte rengøringsmidler og klude/mopper er miljømærket med Svanen, Blomsten eller lignende (krav til svanemærkede rengøringstjenester)

Handling:
Der indsamles kvitteringer på virksomhedens indkøb af rengøringsmidler og klude/mopper, så det kan dokumenteres, om minimum 90% af indkøbene er miljømærkede.

2.4. Miljømål: Energiforbruget reduceres i 2019

 • Der bliver løbende installeret LED belysning hvor muligt
 • Der bliver løbende installeret sensorbelysning hvor muligt (lager og toiletter)
 • Der ophænges sedler i administrationen med opfodringer til medarbejderne om at huske at slukke lyset, computere og maskiner
 • Bygningens ejere følger anbefalinger for forbedringer fra energimærket som fx isolering

Handling:
Energiforbruget for 2019 sammenlignes med energiforbruget for 2018 ved hjælp af opgørelser fra elselskabet.

2.5. Miljømål: Al elektricitet kommer fra vedvarende kilder

 • Det er virksomhedens ambition, at al forbrug af elektricitet i administrationen skal komme fra vedvarende kilder som et led i virksomhedens grønne profil.

Handling:
Der oprettes aftale med eksisterende eller nyt energiselskab om at modtage vedvarende energi til belysning og andet strømforbrug.

2.6. Miljømål: Virksomheden søger konstant at mindske sit vandforbrug

 • Vandflowet på toiletterne overstiger ikke 4 liter per minut
 • Alle toiletter har dobbeltskyl

Handling:
Toiletter udskiftes løbende til mindre vandforbrugene toiletter, hvis de nuværende toiletter ikke lever op til virksomhedens målsætning

2.7. Miljømål: Der udarbejdes en ansvarlig indkøbspolitik for administrationen

 • Der købes altid højkvalitet hvor muligt for at støtte virksomheder, der producerer med omtanke
 • Der købes altid miljømærket hvor muligt
 • Der købes altid danske produkter hvor muligt for at undgå lang transport
 • Der købes brugt hvor muligt for at mindske ressourceforbruget
 • Der købes altid produkter, der kan genanvendes efter endt levetid for at sænke restaffaldsmængden
 • Der købes altid produkter, hvor emballagen kan genbruges / genanvendes

Handling:
Det sikres ved årets afslutning, at indkøb i administration er foregået efter principperne i ovenstående indkøbspolitik.

2.8. Miljømål: Flytteservice har fokus på genbrug

 • Flyttekasser tages retur med henblik på genbrug
 • Der søges at lave aftaler med kunder om at sende overflødige flytteting til velgørenhed og genbrug

Handling:
Muligheden for at kunder kan sælge brugte flyttekasser tilbage til virksomheden tilføjes til alt markedsføringsmateriale i forbindelse med flytteservice.

MILJØMÅL FOR MEDARBEJDERE

3.1. Miljømål: Alle medarbejdere deltager aktivt i at opnå og forbedre virksomhedens miljømål

 • Alle medarbejderne er i høj grad opmærksomme på, hvornår og hvordan virksomheden kan forbedre sit miljømæssige fodaftryk, og derfor holdes der møde om dette hvert kvartal
 • Hvert år gennemgår ledelsen, om virksomheden lever op til sine miljømål. Derudover vurderes det, om virksomheden har opnået sine miljømål, og hvilke mål der kan sættes for det kommende år

Handling:
Der afholdes et årligt møde med deltagelse af alle medarbejdere, hvor virksomhedens miljømål gennemgås og nye sættes for det kommende år

3.2. Miljømål: Styrkelse af miljøkommunikation over for kunder og samarbejdspartnere

 • Nordic Transport & Logistics gør allerede rigtig meget på miljøområdet og har miljøoptimeret den daglige drift på flere parametre. Alle disse gode tiltag bliver dog ikke kommunikeret ud til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Der er et ønske om at ændre denne praksis, så de interne miljøtiltag og deres effekter i højere grad kommunikeres udadtil, så andre kan lade sig inspirere, ligesom det også vil give virksomheden et grønnere image og bidrage til, at virksomheden cementerer sig som en foregangsvirksomhed i branchen, når det kommer til miljø og bæredygtighed.

Handling:
Virksomhedens miljøarbejde fremgår på hjemmesiden, kunder skal kunne kommentere miljøarbejdet ved at kunne kontakte en miljøansvarlig medarbejder via hjemmesiden og alle medarbejdere kan informere kunder om virksomhedens miljøarbejde.