Historien bag Nordic transport & logistics

I år 2014, blev Nordic transport & logistics etableret. Ideen bag virksomheden kommer fra egne erfaringer, og oplevelser af den manglende kvalitet i transportbranchen. Derfor blev partnerne enige om, at stifte en virksomhed med stort fokus på kvalitet, og god service til en af markedets billigste priser. Transport er ikke bare en tur fra A til B. Vi gør turen til en oplevelse.

Vidste du…
– At 90% af vores ordre bliver udført af vores chauffører/vogne, så vi kan bevarer den høje kvalitet.
– At vi er en af 100 virksomheder, der udvikler grønne forretningsmodeller i region Sjælland, i samarbejde med projektet ”bæredygtig bundlinje”
– At Nordic Transport& logistics leverer mere end 25.000 pakker om ugen.

 

Vision

I et samspil mellem kunder, medarbejdere og specialiserede systemer leverer vi højt kvalificeret og produktive transportløsninger, til lige præcis dit behov. Vores top engageret team arbejder motiveret, og sætter stor pris på både kunder og forretningspartnere som tør stille krav, der udfordrer os som virksomhed.

Mission

Omtanke for mennesker og miljø
Vi vil være en drivkraft, der skaber positive forandringer. Vi har muligheden for at gøre en stor og vedvarende forskel, både nu og for kommende generationer.

 • Vi stræber efter at køre grønt.
 • Vi vil gerne skabe flere jobmuligheder via vækst.
 • Vi er ambitiøse.
 • Vi handler hurtigt, men vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.
 • Vores indsats for at servicere kunderne bygger på samarbejde, personligt ansvar og professionalitet.
 • Hos Nordic transport& logistics kan du være sikker på at vi lever op til dine forventninger, vi holder hvad vi lover.

STRATEGI

Vi bestræber at have nedbragt Co2 udslippet ved hjælp af indkøb af miljøvenlige biler (gas, el og olie).

Ligeledes begrænser vi i vores hverdag, spild af papir, vand, rengøringsartikler og bruger kun miljø godkendte produkter. I samspil med vores samarbejdspartnere, bestræber vi os på at blive helt ”grønne” i alle vores arbejdsgange indenfor en periode på 8 år.t ”grønne” i alle vores arbejdsgange indenfor en periode på 8 år.

Er du usikker på hvilken løsning der passer bedst til dit behov?

Handelsbetingelser

Vilkår, som ikke fremgår af disse betingelser, eller i øvrigt er aftalt skriftligt parterne imellem, kan ikke gøres gældende.

 1. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelse, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. Spiritus, narkotika, pornografi, våben, m.v.)
 2. Betaling ved udlandsflytninger sker før på – eller aflæsning.
 3. Hurtigt fordærvelige varer, samt farligt gods modtages ikke til opbevaring, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.
 4. NTL har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.
 5. Kunden har pligt til at oplyse, hvis der er kasser eller genstande af særlig værdi.
 6. Det står kunden frit for at besigtige lokalerne.
 7. Alt bliver pakket forsvarligt ind, men støv kan forekomme og må betragtes som en naturlig ting, vi gør alt for at holde det på et minimum.
 8. Når der er givet en fast pris på en opgave, som er aftalt på forhånd, og det viser sig at der skal udføres ekstra arbejde end aftalt, vil der blive pålagt ekstra timer for evt. hjælp.
 9. NTL forbeholder sig ret at annullere eller udskyde opgaven hvis man af direkte eller indirekte årsager bliver tvunget til dette, dette sker uden nogen form for kompensation for nogen parter. NTL vil altid bestræbe sig på at komme til den aftalte tid +/- en halvtime, dog kan det i sjældne tilfælde ske at vi må udskyde flytningen med mere end 1 time.
 10. Kunden skal sørge for at skrøbelige genstande såsom antikviteter, skrøbelige skulpturer, større glaskunst, vaser, billeder med glasramme bliver nedpakket i bobleplast. Lampeskærme skal yderligere være demonteret fra lampen da disse ellers ikke kan pakkes forsvarligt under transport.
 11. Kundeservice vurdering af opgavens størrelse er ikke forpligtende, men blot en estimeret tid udfra kundens opgave beskrivelse.
 1. NTL er kun ansvarlig for transporter, som de selv udfører.
 2. NTL er kun ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, når dette skyldes fejl eller forsømmelse fra firmaet eller dettes ansatte. NTL er således ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.
 3. Kunden har pligt skriftlig at gøre NTL opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods såsom smykker, guld- og sølvvarer, orientalske tæpper, kunstgenstande og malerier.
 4. NTL er derfor ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af disse, medmindre disses særskilte værdi er fastslået og deklareret, samt skriftlig aftale foreligger om disses særlige transport/opbevaring.
 5. NTL er uden ansvar for bortkomst eller skader, der skyldes nedpakning, læsning og udpakning foretaget af kunden selv eller personer, der handler på dennes vegne. Flyttekasser pakket af kunden selv eller personer der handler, på dennes vegne er ikke omfattet NTL’s forsikring.
 6. NTL er ikke ansvarlig for informationer der af kunden er forkert oplyst eller udladet i forbindelse med tilbudsgivning. Har kunden givet forkert oplysninger vil tilbuddet blive revideret ud fra faktiske oplysninger.
 7. Med mindre flytningen er bestilt med en total nedpakning, så har man som kunde ansvar for hvilket indbo der skal medtages og ikke medtages. Er man ikke til stede under flytningen eller taget afsted inden afslutning, så er det kundens eget ansvar. Flyttefolkene kan her ikke stilles til ansvar overfor mangler eller indbo der er taget for meget med.
 8. Kundens annullering/afbestilling af flytning/transport skal meddeles NTL senest 72 timer før aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden.
 9. Der skal laves en særlig aftale hvis en flytteopgave, indeholder genstande som vejer over 100 kg.
 1. Elite flytning
  Såfremt kunden bestiller en af vores Elite pakker gives der automatisk samtykke til, at vi går ind i kundens bolig, pakker kundens ejendele, flytter dem og rengøre begge boliger, uden kundens tilstedeværelse. Såfremt kunden bestiller en af vores Elite pakker gives der automatisk samtykke til, at vi videooptager alt flyttegods inden vi går i gang med flytning. Videoen er kun i bestigelse af NTL’s personale, og bliver kun brugt hvis en hændelse måtte forekomme.
 1. Priser indenfor NTL’s produktydelser sker på basis af NTL’s gældende prisliste.
 2. NTL’s timepriser er altid tilgængelig på vores website.
 3. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.
 4. Hvis en bestilt opgave, afbestilles senere end 72 timer før den aftalte transportdag, er NTL berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling som er 30%.
 1. Krav om synlige skader eller mangler må tilstilles NTL’s chauffør ved modtagelse af godset. Straks herefter rettes henvendelse til NTL’s kontor. Eventuel billeddokumentation og skadesanmeldelse skal fremsendes på forlangende og være os i hænde senest efter 48 timer. For øvrige skader skal reklamation (skriftligt) være os i hænde senest 48 timer efter modtagelse af gods/indbo. Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

OBS! Fristen på 48 timer kan ikke gøres gældende, hvis man har udfyldt en anmeldelses formular ved endt opgave. Anmeldelses formularen er en sikkerhed for både kunden og NTL, som giver kunden muligheden for, at fortælle sin oplevelse og notere eventuelle hændelser/skader. Derfor råder vi alle vores kunder til at undersøge deres ejendele godt og grundigt før NTL ansat forlader stedet.

 1. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 dages varsel.
 2. NTL kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.
 1. NTL henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Forsømmer kunden at melde adresseændring, er denne ansvarlig for alle følger deraf. Se bl.a. §9 om tvangssalg, herunder alle udgifter og ulemper der har været i forbindelse med efterlysning af kunden.
 1. Er opbevaringsbetalingen ikke sket efter 3 rykkere, samt efter at vi har afsendt skriftlig anbefalet påkrav om betaling (med mindre andet er skriftlig aftalt), forbeholder NTL sig ret til at sælge de opmagasinerede ting på auktion samt køre resten til losseplads.
 2. Det samme vil ske hvis kunden opgiver sin ret til genstandene, eller kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode.
 3. NTL vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.
 4. Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er NTL berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af ham sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler NTL tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er NTL berettiget til at destruere indbo.

 1. Farligt gods, let fordærveligt gods, eller gods der kan påføre skader på andet gods, der opbevares på lageret, modtages ikke. Skulle sådanne effekter uden NTL’s viden være blevet oplagret, hæfter kunden for alle økonomiske og skadelige følger heraf. NTL er til enhver tid berettiget til – for kundens regning og risiko og uden underretning til denne – at bortfjerne og uskadeliggøre, herunder at destruere sådanne effekter eller bedst muligt at afhænde disse.
 2. Farligt gods modtages ikke til transport uden særlig aftale. Hvor kunden skal informere NTL om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Får NTL ikke kendskab til alle nødvendige oplysninger, kan NTL når som helst og hvor som helst aflæsse godset for kundens regning uden, at NTL er pligtig til at svare erstatning.
 3. Det er kundens pligt at sørge for, at transporten ledsages af lovlige dokumenter, som kræves i henhold til bestemmelserne omkring transport af farligt gods.
 4. Kunden hæfter for omkostninger og for eventuelle skader som følge af, at godset er overgivet til befordring uden, at kunden er fremkommet med de ovennævnte oplysninger.

Vi dækker op til 10.000kr. Ved flytning af gods som har en større værdi, tilkøbes der herved en forsikring til denne. Hvis dine ejendele kommer til skade under en flytning, skal du kunne fremvise en kvittering på de tilskadekomne varer.

  1. Optagelse af opkald til NTL’s kundecenter NTL forbeholder sig ret til at optage alle indkomne opkald til NTL’s kundecenter. Dette gør vi for løbende at forbedre kvaliteten af vores kundeservice. De optagne opkald benyttes udelukkende til læringsformål, og kvalitetstests af vores kundeservice, samt som dokumentation for bestillinger.
 1. Når værdien på dette gavekort skal bruges, skal transaktionen bruges én gang. Det vil sige, at kortet skal bruges på en opgave og kan derfor ikke deles op.
 2. Gavekortet skal udløses indenfor et år. Kortet kan ikke ombyttes til kontanter.
 3. Ved booking via vores hjemmeside, kan gavekortets id bruges som rabatkode.

Vi refundere 50% af pengene tilbage for jeres/dine flyttekasser hvis nedenstående krav opfyldes:

1. Ingen skrift på kasserne
2. Ingen huller
3. Skal se ud mere eller mindre som den blev købt